Općina Podcrkavlje: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija

Naziv projekta: Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta

Korisnik sredstava: Općina Podcrkavlje

Ukupni prihvatljivi troškovi: 227.777,77,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 193.611,10 kuna

Glavna svrha projekta:

a) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, umjesto česte prakse odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u manjoj mjeri u okoliš;

b) potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari), osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog odvoza takvog otpada iz kućanstava (razni uređaji većih dimenzija i mase); time se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad ili ostaje pored spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana;

c) potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima) umjesto da završava u miješanom komunalnom otpadu ili ostaje pored spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana;

d) potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade (većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu), te plastike koja nije ambalažni otpad.

Rezultati projekta: Nabava  mobilnog reciklažnog dvorišta za sva naselja na području Općine Podcrkavlje

Aktivnosti na projektu: nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost i izobrazno-informativne aktivnosti.

Razdoblje provedbe projekta: Od 29.06.2020. do 29.10.2020.

Vrste otpada koje će se zaprimati u mobilnom reciklažnom dvorištu:

Problematični otpad: Otapala, Kiseline, Lužine, Fotografske kemikalije, Pesticidi, Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, Odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, Ulja i masti, Boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, Deterdženti koji sadrže opasne tvari, Citotoksici i citostatici, Baterije i akumulatori i nesortirane baterije i akumulatori, Odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, Drvo koje sadrži opasne tvari, Plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, Metalna ambalaža koja sadrži opasne čvrste porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne tlačne posude

Otpadni papir: Ambalaža od papira i kartona, Papir i karton

Otpadni metal: Ambalaža od metala, Metali

Otpadno staklo: Staklena ambalaža, Staklo

Otpadna plastika: Ambalaža od plastike, Plastika

Otpadni tekstil: Odjeća, Tekstil

Krupni (glomazni) otpad: Glomazni otpad

Jestiva ulja i masti

Boje: Boje, tinta, ljepila i smole

Deterdženti

Lijekovi

Baterije i akumulatori

Električna i elektronička oprema

Građevni otpad iz kućanstva: Beton, cigle, crijep, pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali koji sadrže azbest, ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

Odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

Ostalo: Otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari, otpadne gume, oštri predmeti.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Podcrkavlje.