Grad Slavonski Brod Ministarstvu poljoprivrede podnio zahtjev za proglašenje urbane šume

foto: Grad Slavonski Brod

Grad Slavonski Brod, sukladno Zakonu o šumama, podnio je Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za proglašenje urbane šume na nekoliko lokacija u Slavonskom Brodu. Konkretno, riječ je o lokacijama na Poloju, u Brodskom Vinogorju te u Brodskom Varošu. Prema Zakonu o šumama, urbane šume su „šume i šumska zemljišta planirana prostornim planovima unutar ili uz građevinsko područje naselja, a znatno utječu na kvalitetu života stanovnika naselja; šume čija je namjena stvaranje potrebnih uvjeta za odmor i rekreaciju posjetitelja; šume unutar obuhvata kampova, igrališta za golf i drugih sportsko-rekreacijskih područja“.

Važnost proglašenja navedenih područja urbanim šumama je višestruka jer urbane šume doprinose pročišćivanju zraka, procjeđivanju vode nakon obilnih padalina, očuvanju bioraznolikosti, manjoj potrošnji energije za grijanje i hlađenje u objektima koji su okruženi drvećem te doprinose smanjenju utjecaja koje sa sobom donose klimatske promjene, a građanima osiguravaju mjesta za rekreaciju i druženje. Sukladno navedenim pozitivnim ekološkim doprinosima, Grad je nadležnom Ministarstvu poljoprivrede uputio zahtjev za proglašenje urbane šume kako bi zelene površine u Slavonskom Brodu ostale očuvane i na taj način doprinijele čišćem zraku, a samim time i kvalitetnijem životu građana.