Grad Vukovar putem sredstava FZOEU sanirao divlje deponije

0