Usvojen Proračun Grada Lipika za 2021. godinu u iznosu od 53.077.384,00 kn

foto: Compas.com.hr

Jučer je održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika na kojoj se odlučivalo i raspravljalo o čak 25 točaka.

Tako je odmah jednoglasno usvojen Financijski plan za Dječji vrtić Kockica za vremensko razdoblje od 2021.  do 2023. godine te prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti, kao i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Što se tiče točaka Dnevnog reda, koje su se odnosile na Analizu stanja sustava Civilne zaštite te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, njih je vijećnicima prezentirao dogradonačelnik, ujedno i načelnik gradskog Stožera Civilne zaštite Slobodan Katunar. Podsjetio je na to da je krajem siječnja, kao da se očekivala neka nepogoda, održano postrojavanje pripadnika Civilne zaštite upravo u svrhu provođenja postupka raspoređivanja, utvrđivanja dužnosti i usklađivanja podataka u sustavu. Vijećnici su ove točke jednoglasno usvojili, a dogradonačelnik Katunar je zahvalio svim pripadnicima CZ, od vatrogasaca pa sve do članova Udruge pomoć u kući te svih onih koji su se pokazali kao izuzetno važan čimbenik ovog sigurnosnog sustava.

Usvojen je jednoglasno i bez rasprave Godišnji plan i program rada Gradske knjižnice i čitaonice Lipik te niz drugih točaka manje više tehničke naravi, poput Godišnjeg plana upravljanja gradskom imovinom i sl.

Usvojen rebalans

Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2020. godinu, koje je devet od deset prisutnih vijećnika prihvatilo, predložene su iz razloga nastalih promjena, kako  u prikupljanju i naplati prihoda i primitaka, tako i u izmjeni  planiranih rashoda, odnosno izdataka, pojasnila nam je Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Najvažniji razlog prijedloga ovih izmjena i dopuna Proračuna, odnosno rebalansa, je usklađenje s provedbom novih projekata, a slijedom  dobivenih suglasnosti po pojedinim natječajima za koje će se sredstva osigurati iz EU fondova.

U proteklom vremenu ove godine suočeni s izvanrednim okolnostima poslovanja u svim djelatnostima, kao i primijenjenim mjerama od strane svih razina države i drugih institucija za očuvanje radnih mjesta i mjera potpore gospodarstvu Grad Lipik je proveo dio mjera potpore, a usvojena je i nova koja obuhvaća oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u 2020. godini svim obrtnicima i poduzetnicima koji imaju posljedice u poslovanju prouzročene pandemijom koronavirusa.

Ovim rebalansom prihodi, odnosno rashodi smanjuju  se za 6.451.500,00 kn, tako da novi plan ukupnih prihoda iznosi 45.828.912,00 kn, a rashoda 38.378.912,00 kn, pri čemu se planira pokriće prenesenog manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 1.000.000,00 kn. Na nivou ukupnog proračuna planiraju se na kraju godine kao višak neutrošena sredstva dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Poljani u iznosu od 6.450.000,00 kn.

Objekt budućeg dječjeg vrtića u Poljani, foto: Compas.com.hr

Najznačajnije smanjenje, kako je istaknula gospođa Horvat, odnosi se na rashode za  provedbu kapitalnih programa i projekata po provedenim natječajima i onima koji su najavljeni u 2020. godini i smanjuju se za 6.855.175,00 kn ili 29%, a smanjenje se odnosi na rashode za provedbu projekta prekogranične suradnje Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor za koji je rok početka provedbe odgođen i s provedbom se počinje u 2021. godini.  Zbog odgode  početka provedbe pojedinih projekata financiranih iz sredstava EU, a uglavnom se odnosi na projekte: Terme Lipik, projektiranje Toplovoda Lipik i projektnu dokumentaciju za Poučne staze i šetnice smanjuju se rashodi i prenose u 2021. godinu, kada se nastavlja s intenzivnom provedbom istih.

U ovoj godini nije bilo mjera zapošljavanja osoba u javne radove putem financiranja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje slijedom čega se ukidaju i rashodi, a za nastavak provedbe druge faze projekta Zaželi i ti biti jedna od njih rashodi se  usklađuju sa stvarnim rashodima za period provedbe. Slijedom smanjenja provedbenih aktivnosti za navedene projekte proporcionalno su umanjeni i prihodi za provedbu istih.

Izgradnja dječjeg vrtića u Poljani putem proračunskog korisnika Dječjeg vrtića u Poljani također je produžena i završetak radova će biti u 2021. godini, uključujući i opremanje. Slijedom toga umanjeni su rashodi u iznosu od 3.920.000,00 kn. Za provedbu navedenog kapitalnog projekta Dječji vrtić Kockica Lipik zadužio se dugoročnim kreditom koji je isplaćen u cijelosti, a zbog neizvedenih radova nije utrošen i krajem godine planirana neutrošena sredstva dugoročnog kredita iznose 6.450.000,00 kn.

Usvojen Proračun za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

U prijedlogu Proračuna, koji je prihvatila većina prisutnih vijećnika osim vijećnice SDP-a Mihaele Žili Petrović, obuhvaćene su sve važne odrednice prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka za sljedeće trogodišnje razdoblje, a koje su u ovom razdoblju poznate.

Kao jedan od najvažnijih parametara koji će imati znatan utjecaj na poslovanje i život u okruženju je utjecaj epidemije koronavirusa i primjene mjera radi daljnjeg sprečavanja širenja bolesti i svih posljedica koje nastaju, naglasila je gospođa Horvat. 

Za sljedeće proračunsko razdoblje značajno su izmijenjene odredbe pripadnosti i rasporeda proračunskih prihoda, a koje su usklađene s nastavkom usvojene porezne reforme. Od 1.1. 2021. godine smanjuju se stope oporezivanja poreza na dohodak što će imati za posljedicu porezno rasterećenje plaća i naknada građana i smanjenje prihoda Proračuna. Istovremeno je usvojena odredba o preraspodjeli naplaćenih prihoda od poreza na dohodak  u korist jedinica lokalne samouprave za 14 postotnih poena više čime bi se umanjio utjecaj smanjenja poreznih stopa.

Od 1.1. 2021. godine sredstva fiskalnog izravnanja kao sredstva za poticaj jedinicama lokalne samouprave za ostvarenje ujednačenijih uvjeta razvoja na cijelom području naše države osigurat će se u Državnom proračunu. Za izračun raspodjele sredstava koristit će se parametri: kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda.

Proračunom su predloženi ukupni prihodi i primici za 2021. godinu u iznosu od 53.077.384,00 kn, za 2022. godinu u iznosu od 58.979.493,00 kn i za 2023. godinu u iznosu od 33.412.790,0 kn. Dinamika povećanja prihoda ovisi o za sada ugovorenim aktivnostima provedbe pojedinih kapitalnih projekata u sljedećem proračunskom razdoblju. Isto tako Grad Lipik će pratiti najave i odrednice sljedećih natječaja za korištenje sredstava EU fondova i poduzeti sve mjere i radnje za njihovo maksimalno korištenje u cilju razvoja Grada i poboljšanja kvalitete života građana Lipika.

Za sljedeće proračunsko razdoblje radi pravodobne provedbe ugovorenih projekata Grad se planira zadužiti dugoročnim kreditima:

– u iznosu od 3.300.000,00 kn za provedbu projekta prekogranične suradnje Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor

– u iznosu od 6.450.000,00 kn za financiranje vlastitog učešća u provedbi kapitalnog projekta Terme Lipik.

Isto tako zbog različite dinamike priljeva prihoda i obveza plaćanja nastalih rashoda i premošćenja nastalog jaza  Grad se u 2021. godini planira kratkoročno zadužiti dozvoljenim prekoračenjem po poslovnom računu u iznosu od 3.000.000,00 kn.

Planirane aktivnosti po korisnicima i izvršiteljima uglavnom se odnose na provedbu započetih projekata u ovoj 2020. godini ili ranije. Najvažniji projekti koji će se provoditi u 2021. godini su:

– Terme Lipik koje obuhvaćaju izgradnju Vile Zinke – Vile dobre vode, početak radova na obnovi perivoja, izrade interpretacijskog plana i knjige standarda za korištenje izgrađenih kulturnih i turističkih kapaciteta,

– projekt Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor koji obuhvaća obnovu katnog dijela sportskog doma u Lipiku i instaliranje računalne opreme,

– projekt izgradnje dječjeg vrtića u Poljani do svih završnih radova i opremanja i početkom korištenja s novom pedagoškom 2021/2022 godinom,

– projekt aglomeracije na području grada Lipika  u vrijednosti od 1.559.800,00 kn koji uključuje obnovu i zamjenu kanalizacijske i vodoopskrbne mreže

– projekt Zaželi i ti biti jedna od njih u vrijednosti od 1.661.700,00 kn kojim je obuhvaćeno zapošljavanje 30 žena i 240 korisnika usluga

Za 2021. godinu, uvažavajući sve okolnosti planira se s nastavkom svih aktivnosti koje su od važnosti za gospodarski razvoj i poboljšanje turističke ponude Grada i to: nastavak provedbe gradskih manifestacija, poticanja poduzetnika i obrtnika, poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja smještajnih kapaciteta u turizmu, potpore učenicima u nabavci radnih bilježnica i školskog pribora, stipendiranje studenata. Važno je spomenuti da se ovim proračunom vodi briga i o socijalno potrebitim osobama za što su također planirana sredstva.

Vijećnica Žili se ovom prilikom interesirala hoće li se u Gornjem Čagliću i Subockoj izgraditi javna rasvjeta, a odgovoreno joj je kako je to u planu u idućoj godini. Cijenjenu vijećnicu je zanimalo i to hoće li se asfaltirati Ulica Alojzija Stepinca u Donjem Čagliću te cesta u Kovačevcu. Rečeno joj je da su u Kovačevcu problem imovinsko pravni odnosi, međutim projektna dokumentacija je u izradi, a u Stepinčevoj ulici u D. Čagliću nije predviđeno zasad asfaltiranje nego samo održavanje.

Na sjednici je usvojena i Odluka o izradi Strategije Grada Lipika za razdoblje do 2030. godine, o čemu ćete naknadno više moći čitati na našem portalu, a na samom kraju pod točkom „Različito“ vijećnici su imali još neka pitanja.

Raznovrsne teme pod točkom „Različito“

Mihaela Žili Petrović je ponovno upitala za produženi rad vrtića u 2021. godini, a odgovoreno joj je kako najvjerojatnije neće toga biti zbog slabog interesa, odnosno nedostatka korisnika, ali i kadra. Međutim, još će o tome zasigurno biti govora na sljedećoj sjednici.

Ivicu Nikića je zanimalo dokle se došlo u pregovorima oko vlasničkih odnosa u vezi zgrade vatrogasnog doma u Gaju te društvenog doma, a rečeno je da je pokrenut sudski spor protiv vlasnika nekretnine, odnosno poduzeća PPK Bjelovar. U vezi društvenog doma, koji je u vlasništvu RH, također je rečeno da se očekuje očitovanje državnih instanci.

Još je bilo govora u vezi naknade gradskim vijećnicima (300 kn) jer im nije isplaćena za održanu online sjednicu, na što je rečeno kako naknade za elektronske sjednice regulativom još nisu definirane.