Otvoren javni poziv za potpore u lovstvu Osječko-baranjske županije

0
foto: Pixabay

Skupština Osječko-baranjske županije, za ovu je godinu, dopunila Program s četiri nove mjere te u skladu s time donijela novu Odluku o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije. Mjere potpora koje će Županija u 2024. godini provoditi su dosadašnje mjere potpora za opremanje hladnjača, za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza, za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma i potpore za sudjelovanje na manifestacijama u lovstvu te nove mjere potpora za unos sitne divljači, za izgradnju novih i održavanje postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, za cijepljenje lovačkih pasa i za provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači.

Potpore se odobravaju na temelju podnesenih zahtjeva na Javni poziv, koji su s pratećim obrascima objavljeni danas, 20. ožujka 2024. godine na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije, a otvoreni su sve do iskorištenja sredstava, najkasnije do 31. listopada 2024. godine.

Korisnici potpora za sve mjere su lovozakupnici zajedničkih i državnih lovišta na području Županije te koncesionari državnih lovišta na području Županije koji su stekli pravo lova i ispunjavaju ostale propisane uvjete. Za mjeru Potpora za sudjelovanje na manifestacijama u lovstvu uz lovozakupnike zajedničkih i državnih lovišta korisnici su i pravne osobe koje su organizatori i sudionici manifestacija koje predstavljaju i promiču lovstvo. Ukupno je u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. godinu za provođenje svih mjera planirano 66.600,00 eura, što je u odnosu na protekle godine povećanje za oko 30.000,00 eura.

Lov na području županije ima bogatu tradiciju, posebno na krupnu divljač te može ponuditi vrhunska lovišta s visoko trofejnom divljači jelena, divlje svinje i srnjaka u otvorenim lovištima, te u ograđenim lovištima jelena lopatar, muflona dok je od sitne divljači moguće loviti fazana, zeca, divlju patku, divlju gusku, prepelicu.

Osječko-baranjska županija na kojoj je ustanovljeno 85 zajedničkih i 26 državnih lovišta, poželjna je lovna destinacija jer je bogata prirodnim resursima, a lovna tradicija pridonosi kvaliteti turističke ponude i otvara prostor za snažniji razvoj lovnog turizma.

Intenzitet i maksimalni iznos potpora Osječko-baranjske županije

Kod potpora za opremanje hladnjača, za kupovinu zemljišta, razvoj i unaprjeđenje lovnog turizam i potpore za sudjelovanje u manifestacijama intenzitet potpore iznosi 50% od ukupnog troška, s tim da je za opremanje hladnjača maksimalan iznos potpore 6.631,00 eura, za kupovinu zemljišta 1.326,00 eura, za potpore za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma iznosi 4.000,00 eura, a za sudjelovanje na manifestacijama 3.979,00 eura za organizatore manifestacija i 1.200,00 za sudionike.

Kod potpore za unos sitne divljači,  za izgradnju novih i održavanje postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata te potpore za provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači intenzitet potpore je 80% s maksimalnim iznosom od 600,00 eura, za cijepljenje lovačkih pasa potpora iznosi 10,00 eura po cijepljenom psu bez maksimalnog ograničenja po korisniku.

Detaljni uvjeti i potrebna dokumentacija za dodjelu predmetnih potpora nalazi se ovdje