Općina Jagodnjak: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

0

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade NK Bratstvo Jagodnjak na adresi Kruševačka 20, Jagodnjak

Ukupni prihvatljivi troškovi: 470.641,76 kuna

EU sufinanciranje projekta: 304.221,03 kuna

Slika 1 : Stanje prije obnove
Slika 2: Stanje prije obnove

Opis projekta: Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta: Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 73,25 %.

Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na zgradi: povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije.

Slika 3. Stanje tijekom obnove
Slika 4. Stanje nakon obnove

Razdoblje provedbe projekta: Od 16.10.2018. do 17.10.2020.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Jagodnjak