Baranjska čistoća nastavlja u cilju smanjenje otpada, građane očekuje kanta za biootpad

0

Baranjska čistoća početkom godine počela je s projektom biootpad koji sada doživljava svoj nastavak. Građani su tako na usluzi imali vreće koje su neograničeno i besplatno mogli preuzimati u Baranjskoj čistoći koja ih onda odvozi na odlagalište. Vreće s u građani punili s biootpadom odnosno zelenim otpadom koji obuhvaća ostatke iz vrta, travu i slično. Projekt doživljava svoj nastavak s posebnim kantama za odlaganje biootpada kako bi se zeleni otpad odvojio od onog miješanog.

Direktor Baranjske čistoće, Damir Paulić, za Baranju info objašnjava kako se radi o ukupno 4 tisuće tona miješanog komunalnog otpada na području Baranje, a uredbama države naređeno je da se ta količina mora prepoloviti, što Baranjska čistoća i pokušava raznim projektima. Biootpad je najveći problem jer ga ima najviše, a skladišti se u iste posude s miješanim otpadom.

Vreće u koje su građani stavljali svoj zeleni otpad nerijetko su sadržavale i kuhinjski otpad koji se ne smije naći u tom obliku odlaganja, zbog toga uvodi se i šesta smeđa kanta.

Za sada u pilot projektu sudjelovat će određeni dijelovi Belog Manastira, a radi se o 500 kanti koje će građanima biti podijeljene do kraja mjeseca.

Svi ovi poduhvati motivirani su usklađivanjem djelatnosti sa zakonima, a jedan od njih stupa na snagu iduće godine, a upravo se odnosi na miješani komunalni otpad u kojemu završava i zeleni otpad. Tim zakonom određuje se tjedni odvoz biootpada, a odvoz miješanog otpada na svaka dva tjedna.

Paulić ističe kako je ovaj projekt zahtijevati edukaciju korisnika jer u smeđim kantama za biootpad ne smiju završavati plastične jednokratne vrećice koje vrlo često budu dio kuhinjskog otpada. Zbog toga naglašava da će se otpad morat kontrolirati prije odvoza.

Biootpad koji će se prikupljati u novim kantama na gradskoj deponiji će se odlagati djelomično u kompostane po uzoru na one kućne.

Bitno je naglasiti kako ovaj projekt za korisnike neće mijenjati cijenu usluge već će biti besplatno.

Paulić naglašava kako je glavni problem potencijalno zatvaranje gradske deponije kroz dvije godine zbog količine otpada koja se tamo odlaže. ,,Primarni cilj je shvatiti da gradska deponija nije beskonačna i da će doći dan kada će se morat zatvoriti. U cijeloj državi taj problem je sveprisutan. Mi se nadamo da još dvije godine nećemo imati taj problem, ali ne možemo čekati taj trenutak da bismo rješavali probleme. Upravo iz toga razloga radi se na projektima smanjenja otpada”, zaključio je Paulić.

Obzirom da je Baranja ruralno područje i količine zelenog otpada su nekada veće od kapaciteta jedne kante nastavlja se s prikupljanjem zelenog otpada preko vreća.

Za sada će ovaj projekt u eksperimentalnom razdoblju zaživjeti u 500 kućanstava na području Belog Manastira što je kapacitet koji Baranjska čistoća svojim postrojenjem za sada može odraditi. Dapače da je cilj proširiti na područje cijele Baranje, ali u tome moraju sudjelovati i jedinice lokalne samouprave s nabavom spremnika, a Baranjska čistoća s proširenjem voznog parka obzirom da se radi od 12 tisuća korisnika.